การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code 

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร

คณะกรรมการได้พิจารณานำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ

 • ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
 • เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด และ
 • เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนการนําาหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนําามาปฏิบัติ ได้แก่


ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

 • คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
  • เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
  • คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ
   • ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระแท้จริง อีกทั้งประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ดียิ่งขึ้น

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ

 • คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

 • บริษัทมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ ความชำนาญในลักษณะและประเภทของธุรกิจเช่นสิ่งทอ และคณะกรรมการได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 1. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2563 (AGM Checklist) บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 98
 2. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทฯได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82 อยู่ในระดับดีมาก (ช่วงคะแนนร้อยละ 80-89)