นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 

นโยบายเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทบทวนความรู้ทางเทคนิค  วิธีปฎิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ  อย่างไรก็ดีจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ในปี  2563  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ตามแผนงานการฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ได้แก่

 

table19052021012