ประธานกรรมการบริษัท

preecha1

นายปรีชา ชุณหวาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท

 

ตามข้อบังคับของบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารและไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็น ผู้นำของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังนี้

  • เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของ บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
  • ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
  • ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้
  • เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
  • เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส