การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย


1. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจและทําาธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักดีว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กําหนดโดย กฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทําร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนําไปสู่ความสําาเร็จในระยะยาวของ บริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายที่คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

(1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
(2) ยึดมั่นแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
(3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงาน การเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

      • กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.ut.co.th ทั้งนี้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ
      • กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87
      • กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดําาเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการ ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

(4) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในเรื่องที่ อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถกระทําได้โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)(ผ่านเลขานุการบริษัท)บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จําากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือการกําากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.ut.co.th

 

2. บริษัทมีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยกําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทํางาน ของบริษัทฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดย ผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร. 1234 หรือกล่องแดงสําหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน และมอบหมาย ให้ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้รับแจ้ง และรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารเพื่อดําาเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบและพิจารณาดําเนินการ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและไม่เปิด เผยผู้แจ้งเบาะแส ในปี 2563 ไม่มีประเด็นข้องร้องเรียนดังกล่าว