นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ทบทวนและกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อสภาพการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ