สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 1. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี    รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ut.co.th   ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ
 2. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  http://www.ut.co.th   และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
  • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
  • รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
  • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  • ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค.)
  • แผนที่สถานที่ประชุม
 3. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27
  • ในการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่ละวาระได้อ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง
  • ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน

  • ได้จัดทำคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน  2563 เวลา 10.30 น.

  • ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  • มีกรรมการเข้าประชุม 8 คนจากจำนวนรวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

  • ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  • ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ

  • ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่งตามวาระ  ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร

  • ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ถึงปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

  • ในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ให้มีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  • ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ของผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอื่น

  • ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ไม่มีกาสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

  • ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทันที

 5. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
  • ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ และใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเตรียมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียน ทั้งนี้มีการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
  • ได้บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น คำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
  • ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยประธานที่ประชุมสรุปคะแนนเสียงดังกล่าว
  • ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด