ความเป็นมา

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายไทย


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ โดยได้นำอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของโรงงานฟอกย้อม ตีราคานำไปลงทุนในบริษัทร่วมชื่อ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) แต่ผลการดำเนินงานเกิดความไม่แน่นอนว่า TCUA จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากอัตราผล ตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกันมา 4 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2552 และ มีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาร่วมกันว่าจะเลิกกิจการหรือไม่ และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้มีมติเลิกกิจการ และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอ โดยมีโรงงานปั่นด้าย และทอผ้าตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280