คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2.มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
3.มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท 9 คนประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
กรรมการอิสระและตรวจสอบ 3 คน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบริหารและ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีหน้าที่ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ ให้คำ แนะนำ ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ


 


dalad-thนางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ
ที่เป็นกรรมการ ตั้งแต่  พ.ศ. 2538
จำนวนหุ้นที่ถือ 45,000 หุ้น ( 0.075%)

การศึกษา อบรม ประสบการณ์

 

oranuj2  นางอรนุช สูงสว่าง

  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  เป็นกรรมการตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
  จำนวนหุ้นที่ถือ   0  หุ้น

  การศึกษา อบรม ประสบการณ์

pilaspong-th

 

ดร. พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการตั้งแต่ 1 มกราคม 2554
จำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น

การศึกษา อบรม ประสการณ์


preecha-th

 นายปรีชา วัฒนศรานนท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการตั้งแต่  20 พฤษภาคม 2558
จำนวนหุ้นที่ถือ  0  หุ้น

การศึกษา อบรม ประสบการณ์

pimporn-th

 

นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล

กรรมการผู้จัดการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
จำนวนหุ้นที่ถือ   0  หุ้น

การศึกษา อบรม ประสบการณ์  

pit-th

 

นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์

กรรมการรองผู้จัดการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น

 การศึกษา อบรม ประสบการณ์

chan-th

 

นางจันทรตรี ดารกานนท์

กรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ 1 มกราคม 2558
จำนวนหุ้นที่ถือ (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)   215,200  หุ้น (0.359%)

การศึกษา อบรม ประสบการณ์

chu-th

 

นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ
เป็นกรรมการ  19 กุมพาภัณฑ์ 2556
จำนวนหุ้นที่ถือ  380,500  หุ้น (0.634%)

 การศึกษา อบรม ประสบการณ์

srya-th

 

นางสรัญญา ดารกานนท์

กรรมการ
เป็นกรรมการตั้งแต่ มกราคม 2559
จำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น

การศึกษา อบรม ประสบการณ์