ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ จำหน่ายทรัพย์สิน

 

 

วันที่แจ้ง/เผยแพร่ 
หัวข้อ       
ประกาศ
จำหน่ายทรัพย์สิน

ดาวน์โหลด

วิธีการและหลักเกณฑ์
การจำหน่ายทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม

ใบเสนอราคา

ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบ

การจำหน่ายทรัพย์สิน

หนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลด
สถานะ                         
30 มิ.ย. 2565 ครั้งที่40 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon  ระหว่างประมูล
                   
30 มิ.ย. 2565 ครั้งที่39 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon  ระหว่างประมูล
          pdf icon ชุดที่2      ระหว่างประมูล
          pdf icon ชุดที่3      ระหว่างประมูล
          pdf icon ชุดที่4      ระหว่างประมูล
                   
10 มิ.ย. 2565 ครั้งที่38 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
10 มิ.ย. 2565 ครั้งที่37 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
08 มิ.ย. 2565 ครั้งที่36 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
17 พ.ค. 2565 ครั้งที่35 pdf icon pdf icon ชุดที่1-4 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
                   
09 พ.ค. 2565 ครั้งที่34 pdf icon pdf icon ชุดที่1-3 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
                   
09 พ.ค. 2565 ครั้งที่33 pdf icon pdf icon ชุดที่1-5 pdf icon ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่2     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่3     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่4     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่5     ยกเลิกประมูลใหม่
                   
29 เม.ย. 2565 ครั้งที่32 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
25 เม.ย. 2565 ครั้งที่31 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
22 เม.ย. 2565 ครั้งที่30 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
07 เม.ย. 2565 ครั้งที่29 pdf icon pdf icon ชุดที่1-4 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
                   
07 เม.ย. 2565 ครั้งที่28 pdf icon pdf icon ชุดที่1-22 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่2     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่5     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่6     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่7     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่8     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่9     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่10     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่11     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่12     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่13     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่14     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่15     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่16     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่17     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่18     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่19     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่20     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่21     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่22     จำหน่ายแล้ว
                   
07 เม.ย. 2565 ครั้งที่27 pdf icon pdf icon ชุดที่1-7 pdf icon ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่2     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่3     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่5     จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่6     ยกเลิกประมูลใหม่
          pdf icon ชุดที่7     ยกเลิกประมูลใหม่
                   
21 มี.ค. 2565 ครั้งที่26 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
                   
21 มี.ค. 2565 ครั้งที่25 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
21 มี.ค. 2565 ครั้งที่24 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
                   
21 มี.ค. 2565 ครั้งที่23 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
                   
21 มี.ค. 2565 ครั้งที่22 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
                   
10 มี.ค. 2565 ครั้งที่21 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
                   
 10 มี.ค. 2565 ครั้งที่20 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
                   
10 มี.ค. 2565 ครั้งที่19 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
                   
10 มี.ค. 2565 ครั้งที่18 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่5 pdf icon ชุดที่5     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่6 pdf icon ชุดที่6     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่7 pdf icon ชุดที่7     จำหน่ายแล้ว
                   
10 มี.ค. 2565 ครั้งที่17 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่5 pdf icon ชุดที่5     ยกเลิกประมูลใหม่
                   
28 ม.ค 2565 ครั้งที่16 pdf icon pdf icon  ชุดที่1 pdf icon  ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon  ชุดที่2 pdf icon  ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
                   
28 ม.ค 2565 ครั้งที่15 pdf icon pdf icon  ชุดที่1 pdf icon  ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon  ชุดที่2 pdf icon  ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon  ชุดที่3 pdf icon  ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
                   
25 ม.ค 2565 

ครั้งที่14

pdf icon pdf icon  ชุดที่1 pdf icon  ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
                   
25 ม.ค 2565 ครั้งที่13 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1 pdf icon pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2 pdf icon   จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
                   
25 ม.ค 2565 ครั้งที่12 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่5 pdf icon ชุดที่5     จำหน่ายแล้ว
                   
25 ม.ค 2565 ครั้งที่11 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2     ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3     ยกเลิกประมูลใหม่
                   
12 ม.ค. 2565  ครั้งที่10 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่5 pdf icon ชุดที่5     ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่6 pdf icon ชุดที่6     ยกเลิกประมูลใหม่
      pdf icon ชุดที่7 pdf icon ชุดที่7       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่8 pdf icon ชุดที่8       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่9 pdf icon ชุดที่9       จำหน่ายแล้ว
                   
12 ม.ค. 2565 ครั้งที่9 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon   จำหน่ายแล้ว
                   
3 ธ.ค. 2564 ครั้งที่8 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon   จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4       จำหน่ายแล้ว
                   
29 พ.ย. 2564 ครั้งที่7 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon   จำหน่ายแล้ว
                   
29 พ.ย. 2564 ครั้งที่6 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon   จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4     ยกเลิกประมูลใหม่
                   
26 พ.ย. 2564 ครั้งที่5 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon   จำหน่ายแล้ว
                   
11 พ.ย. 2564 ครั้งที่4 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3       จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่4 pdf icon ชุดที่4       จำหน่ายแล้ว
                   
03 พ.ย. 2564 ครั้งที่3 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon  จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2    

ยกเลิกประมูลใหม่

      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3      จำหน่ายแล้ว
                   
                   
02 พ.ย. 2564 ครั้งที่2 pdf icon pdf icon ชุดที่1 pdf icon ชุดที่1   pdf icon  จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่2 pdf icon ชุดที่2      จำหน่ายแล้ว
      pdf icon ชุดที่3 pdf icon ชุดที่3      จำหน่ายแล้ว
                   
07 ก.ย. 2564 ครั้งที่1 pdf icon pdf icon   pdf icon ชุดที่1   pdf icon  จำหน่ายแล้ว
          pdf icon ชุดที่2