ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย และกระบวนการทอผ้า บริษัทฯ อาจมีรายได้จากการให้บริการปั่นด้าย และ/หรือทอผ้า โดยใช้วัตถุดิบจากผู้ว่าจ้าง


ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอ โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น บริษัทฯ มีบริการรับผลิตเส้นด้าย และ/หรือทอผ้า โดยใช้วัตถุดิบของผู้จ้าง

การตลาดและการแข่งขัน
การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ
• บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามี เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ
• ในปี 2563 บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 15 และ 85
• บริษัทฯ มีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 10 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่น อังกฤษ และอิตาลี
• ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้า 2 รายที่เกิน 30% ของยอดซื้อรวม แต่บริษัทฯไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

สภาพการแข่งขัน
• ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มเส้นใยสิ่งทอผ้าผืนยังคงหดตัวที่เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก การเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างอังกฤษกับ EU รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม 2562
• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอคาดว่ายังคงชะลอตัว เนื่องจากยังคงประสบในปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น มาตราการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ทำให้ความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายการ lockdown และเริ่มมีการใช้วัคซีนป้องกัน โควิด-19 แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
• บริษัทฯมีคู่แข่ง 12 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 6 ราย และต่างประเทศ 6 ราย
• บริษัทปรับลดกำลังการผลิตผ้าทออยู่ที่ประมาณ 1 ล้านเมตรต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การขาดแคลนแรงงาน และลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เหลือจากการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• สภาพการแข่งขันในอนาคต ยังคงให้ความสำคัญด้านราคา และรวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารสินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ (Mission)

  • ยึดปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบริษัท – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
  • จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
  • สรรหาธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
  • ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

  • บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

  • เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ( Strategies)
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
  • แผนหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ