ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีสายผลิตภัณฑ์เดียวคือผลิตและจำหน่ายผ้าทอ เริ่มจากกระบวนการปั่นด้ายและต่อด้วยกระบวนการทอผ้าเพื่อผลิตเป็นผ้าทอ บริษัทฯ อาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ในกรณีที่มีกำลังการผลิตเหลือจากการผลิตผ้าทอ อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นด้าย

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียผลการดำเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปผลิตผ้า Workwear ทั่วไป และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยการปั่นด้าย และการทอผ้า ซึ่งบริษัทฯอาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่การผลิตและขายเส้นด้าย


บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิง supplier หรือลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี

การตลาด

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 • นโยบายทางการตลาด;  มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและยอมรับได้
 • ลักษณะลูกค้า ;  บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตต่อ
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย; บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามีตราสินค้า เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงชะลอตัว และคาดว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  และยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณและราคาฝ้ายในตลาดโลก การแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สภาพการแข่งขัน  มุ่งเน้นด้านราคา

values

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ   มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ  มีความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 • ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด
 • ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดี    และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม   รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

 • ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

 • อัตราส่วนสภาพคล่อง > 1.0
 • มีผลตอบแทน (ROE) ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี
กลยุทธ์ ( Strategies)
 • รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน

แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯมีอยู่