การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซี่งแสดงให้เห็นถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น ทำให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ