ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 รายชื่อกรรมกาาร                            

 คณะกรรมการ

บริษัท

 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

 ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นปี 2563

การเป็นกรรมการ

บริษัทระหว่างปี 

   (9 คน)  (3 คน)  (3 คน)  (9 คน)  
นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ 7/7        แต่งตั้งมีผล 20 พ.ค. 63
นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 5/5     1/1  ลาออกมีผล 20 พ.ค.63
นางอรนุช สูงสว่าง 12/12 4/4   1/1  
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี 11/12 4/4 3/3 0/1  
นายปรีชา วัฒนศรานนท์ 12/12 4/4 3/3 1/1  
นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล 12/12     1/1   
นายชุตินธร ดารกานนท์ 11/12     1/1   
นางจันทรตรี ดารกานนท์ 11/12   3/3 1/1  
นางสรัญญา ดารกานนท์ 12/12     1/1   
นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ 10/10     1/1   ลาออกมีผล 16 พ.ย. 63
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 4 3 1  
ร้อยละของการเข้าประชุม 97 100 100 89  

 

 การจัดประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท จัดทำตารางกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้
การประชุมแต่ละครั้งในปี 2563


(1)ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
(2)เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
(3)ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
(4)มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
(5)คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
(6)กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
(7)การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2563