กรรมการผู้จัดการ

  table19052021004
   

กรรมการผู้จัดการ

 • รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 • มีอำนาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำหนด
 • รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
 • รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
 • รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ และควบคุมลูกหนี้คงค้างให้เหมาะสมตามกำหนดเวลาชำระหนี้
 • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำเดือน  งบไตรมาส (ถ้ามี) ของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
 • ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 1. การเปิดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
 2. การให้เงินกู้ยืม จดจำนอง จำนำ และค้ำประกันแก่นิติบุคคลหรือบุคคล
 3. การให้นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. การทำธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ กับนิติบุคคลหรือบุคคล