การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 ในปี 2563 มีกรรมการใหม่เข้ารับการอบรม 1 คน หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 168/2020

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการ

  table19052021013

  • เมื่อมีกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลให้มีการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร แผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้