การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้

  • นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 0-2323-9343
  • นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-5111 ต่อ 7811 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงาน นักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน

3. ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป

  • สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีแล้ว
  • ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจําปีของบริษัท โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
  • สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-1085-87 ต่อ 1113