values

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ   มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ  มีความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 • ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด
 • ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดี    และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม   รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ ( Objectives )

 • ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

 • อัตราส่วนสภาพคล่อง > 1.0
 • มีผลตอบแทน (ROE) ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี
กลยุทธ์ ( Strategies)
 • รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน

แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯมีอยู่