หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท


สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป
  3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
  5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
  6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล


“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”