การประชุมผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญ และตระหนักในความรับผิดชอบถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ . -

  1. อำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
  2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ut.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
  3. ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ แผนที่สถานที่ประชุมและหนังสือมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หรือจัดทำหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดก็ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ut.co.th