สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์

 วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 ประเภท
 เรื่อง
  ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2563   กรรมการลาออก pdf icon (569KB)
17 พ.ย. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2563 pdf icon (749KB)
19 พ.ค. 2563   เปลี่ยนแปลงกรรมการ pdf icon (281KB)
19 พ.ค. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2563 pdf icon (698KB)
25 ก.พ. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2563 pdf icon (685KB)
17 ธ.ค. 2562   เปลี่ยนแปลงกรรมการ pdf icon (255KB)
19 พ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2562 pdf icon (962KB)
25 มิ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2562 pdf icon (831KB)
20 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการลาออก pdf icon (990KB)
22 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อสัญญา UZ/MRC แก้ไขสัญญา UG pdf icon (606KB)
24 เม.ย. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แก้ไขให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่ pdf icon (649KB)
21 มี.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่ pdf icon (649KB)
29 ส.ค. 2560 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยนไมครอนคลีน เช่าพื้นที่ pdf icon (167KB)