สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์

 วันที่แจ้งตลาด
หลักทรัพย์
 ประเภท
 เรื่อง
  ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2564  

แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT)

(แบบ 247-4)

เอกสารแนบ 1 - 4

เอกสารแนบ 5 - 7

เอกสารแนบ 8

 

pdf icon

pdf icon

pdf icon

pdf icon

 

(1,075KB)

(1,129KB)

(1,572 KB)

(1,566 KB)

21 ต.ค. 2564  

การขอเพิกทอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแบบ F10-6 วันประชุม

และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

 pdf icon      (758KB)
18 พ.ค. 2564 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2564 pdf icon (2,309KB)
11 พ.ค. 2564  

รายงานความคืบหน้าการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ

และสรรหาธุรกิจใหม่

pdf icon (1,406KB)
20 เม.ย 2564   เปลี่ยนแปลงกรรมการ และแก้ไขอำนาจกรรมการ pdf icon (240KB)
16 เม.ย 2564   แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ (แก้ไข) pdf icon (618KB)
17 พ.ย. 2563   กรรมการลาออก pdf icon (569KB)
17 พ.ย. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2563 pdf icon (749KB)
19 พ.ค. 2563   เปลี่ยนแปลงกรรมการ pdf icon (281KB)
19 พ.ค. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2563 pdf icon (698KB)
25 ก.พ. 2563 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2563 pdf icon (685KB)
17 ธ.ค. 2562   เปลี่ยนแปลงกรรมการ pdf icon (255KB)
19 พ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2562 pdf icon (962KB)
25 มิ.ย. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2562 pdf icon (831KB)
20 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการลาออก pdf icon (990KB)
22 พ.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อสัญญา UZ/MRC แก้ไขสัญญา UG pdf icon (606KB)
24 เม.ย. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน แก้ไขให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่ pdf icon (649KB)
21 มี.ค. 2561 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยน-โชจิรุชิจำกัด เช่าพื้นที่ pdf icon (649KB)
29 ส.ค. 2560 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ บจ.ยูเนี่ยนไมครอนคลีน เช่าพื้นที่ pdf icon (167KB)