บันทึกการประชุมที่ผ่านมา

   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 29 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 18 มีนาคม 2565   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 28 เมษายน 2565
          รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 01 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 28 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 30 มีนาคม 2564   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 09 เมษายน 2564
ครั้งที่ 27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 21 เมษายน 2563   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 29 เมษายน 2563
ครั้งที่ 26 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 23 เมษายน 2562   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 25 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 24 เมษายน 2561   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 24 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 18 เมษายน 2560   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 23 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 19 เมษายน 2559    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 22 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 21 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 20 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 19 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 18 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี